ال پی جی1397-11-7 13:58:46 +03:30

LPGبا تکنیک اندرمولـوژی یکـــی از جدیدترین تکنیکهای موجــود بــرای درمان سلولیت و کاهش سـایزمحســوب میشود. این سیستم با افـزایش جـریان خون زیرپوستی، افزایش تخلیه لنفــاوی و حرکت دادن چربی زیر پوســت باعــث سیال شـدن چربیهـا شــده و سـوخـت و سـاز را در موضع افزایش میدهد.