کرایولیپولیز

کرایولیپولیز1397-11-7 14:03:24 +03:30

کرایولیپولیز یک روش غیر تهاجمی است که به طور موثر باعث حذف سلولهای چربی در منطقه درمان می شود.در این دستگاه سرمای کنترل شده به مناطق حاوی تجمعات چربی انتقال می یابد . هنگامی که سلولهای چربی در معرض سرما قرار می گیرد ضخامت بافت چربی بطور قابل ملاحظه ای کاهش می یابد. .