کنفرانسها

//کنفرانسها
کنفرانسها1397-11-7 11:30:31 +03:30
  • سخنرانی درباره بیماریهای نادر جراحی ، معرفی سه مورد بسیار نادر . بیمارستان عرفان ۱۳۹۴

  • سخنرانی در انجمن جراحان عمومی درباره تناسب و بازسازی تنه و روشهای جراحی آن ۱۳۹۳

  • سخنرانی درباره نحوه مراقبتهای پوستی بعد از عمل های جراحی برای کاهش وزن بیمارستان عرفان ۱۳۹۲

  • سخنرانی درباره سوختگی ها ونحوه ترمیم بافتی ۱۳۸۹

  • سخنرانی درباره بیماری های پستان و درمان های جراحی و بازسازی پستان ۱۳۸۸

  • سخنرانی درباره تروما و جراحی ترمیمی و۱۳۸۷ ۱۳۸۸

  • سخنرانی درباره کیست هیداتید ستون فقرات ۱۳۸۷